درس آزاد
در ازاد شماره 2 تهیه کننده :امیر حسین رضایی کلاس :نبوت3

نام درس : نوجوان شایسته کیست؟ادامه مطلب

۱ اسفند ۱۳٩٠ توسط -درس آزاد شماره 2 تهیه کننده : اشکان آزیده کلاس نبوت:3

نام درس : دوران طلاییادامه مطلب

۱ اسفند ۱۳٩٠ توسط -درس آزاد شماره1 تهیه کننده : آرش حشمتی نام کلاس : نبوت

نام درس :  ادبادامه مطلب

۱ اسفند ۱۳٩٠ توسط -